ฟองน้ำวิทยาศาสตร์ Thaifoamindustry Office

THAI FOAM

INDUSTRY

FOAM  MANUFACTURERS

QUALITY FOAM  CERTIFIED FOAM

ฟองน้ำวิทยาศาสตร์ Thaifoamindustry

QUALITY

การตรวจสอบคุณภาพ บริษัท ไทยโฟม อินดัสตรี จำกัด มีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย และตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในคุณภาพว่าเป็นไปตามข้อตกลงที่กำหนด

ไทยโฟม อินดัสตรี จำกัด
การตรวจสอบคุณภาพ บริษัท ไทยโฟม อินดัสตรี จำกัด มีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย
ฟองน้ำคุณภาพ ไทยโฟมอินดัสตรี
Flexible-Foam-ไทยโฟม-อินดัสตรี
ฟองน้ำวิทยาศาสตร์ ฟองน้ำแผ่น ไทยโฟม อินดัสตรี จำกัด

QUALITY POLICY

" มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจฟองน้ำวิทยาศาสตร์ (Polyurethane foam) อย่างจริงจัง
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องพร้อมกับพัฒนาบุคคลากรและระบบงานให้ทันสมัย
สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าอย่างมีธรรมาภิบาล "

STANDARD

บริษัทฯ มีทีมบุคลากรที่มีความรู้และความชำนาญในสายการผลิต พร้อมด้วยอุปกรณ์เครื่องจักรที่ทันสมัย มีศักยภาพรองรับการผลิต สำหรับฟองน้ำวิทยาศาสตร์ ที่หลากหลายทั้งแบบ PU Foam(Polyurethanefoam) และ Flame Retardant Foam(ฟองน้ำไม่ลามไฟ) เพื่อรองรับ และตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าและทันต่อเวลา มีการตรวจสอบคุณภาพอย่างละเอียด ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบก่อนการผลิต ควบคุมการผลิตในขั้นตอนต่างๆ การวิเคราะห์ทางด้านห้องปฏิบัติการ จนถึงการตรวจสอบคุณภาพ ก่อนการส่งมอบสินค้าเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

● มุ่งเน้นความสำเร็จของงาน
● มีคุณธรรมและความซื่อสัตย์
● ให้ความสำคัญกับลูกค้า
● มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
● มีความเป็นมืออาชีพ
● มีความเอื้อเฟื้อและแบ่งปัน
● ผนึกกำลังเพื่อผสานความแตกต่าง

ฟองน้ำวิทยาศาสตร์ ไทยโฟมอินดัสตรี
โฟลคลิฟ ฟองน้ำวิทยาศาสตร์ ไทยโฟม อินดัสตรี จำกัด

STANDARD SHIPPING

ฟองน้ำวิทยาศาสตร์ ไทยโฟมอินดัสตรี

STANDARD SHIPPING

Thaifoamindustry-ฟองน้ำวิทยาศาสตร์
ฟองน้ำวิทยาศาสตร์ ไทยโฟมอินดัสตรี

บริษัทฯ มีทีมบุคลากรมืออาชีพทั้งในเรื่องของการจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบ กระบวนการนำเข้า-ส่งออกแบบ ครบวงจร ซึ่งรวมถึงการดูแลจัดเก็บสินค้าในคลัง เพื่อรักษาคุณภาพของสินค้า และควบคุมในทุกกระบวน การขนส่ง โดยประสานงานกับทีมจัดส่งที่มีประสบการณ์สูง เพื่อสามารถจัดส่งสินค้าได้อย่างถูกต้องและ มีประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้บริษัทฯ มีการขยายคลังสินค้าและเพิ่มช่องทาง ในการจัดส่ง เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางธุรกิจ ทำให้บริษัทฯ สามารถจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้อย่างทั่วถึง

ฟองน้ำวิทยาศาสตร์ ไทยโฟมอินดัสตรี