ฟองน้ำวิทยาศาสตร์ Thaifoamindustry Office
ฟองน้ำวิทยาศาสตร์ Thaifoamindustry

           มุ่งมั่นในการดำเนินการธุรกิจฟองน้ำวิทยาศาสตร์อย่างจริงจัง
พัฒนาผลิตภัณฑ์ อย่างต่อเนื่อง พร้อมพัฒนาบุคคลากร และระบบงาน
ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าอย่างมีธรรมภิบาล

ฟองน้ำวิทยาศาสตร์ Thaifoamindustry

ABOUT US

THAIFOAM INDUSTRY

บริษัท ไทยโฟม อินดัสตรี จำกัด เป็นผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย ฟองน้ำวิทยาศาสตร์ หรือ Polyurethane Foamซึ่งเป็น ผลิตภัณฑ์ ที่ใช้ในหลายอุตสาหกรรม เช่น เครื่องนอน เฟอร์นิเจอร์ บรรจุภัณฑ์ ชิ้นส่วนรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า รองเท้า เครื่องนุ่งห่ม และของใช้ต่างๆ ภายในบ้านซึ่ง ตอบสนองความต้องการและมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมไปกับลูกค้านั้นๆ

เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี  พ.ศ. 2549  ปัจจุบัน มีทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท  จากผู้บริหารที่มีประสบการณ์ ในธุรกิจนี้มาไม่น้อยกว่า  20 ปี  ประกอบกับความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจนี้จึงได้มีการพัฒนา เครื่องจักรและกระบวนการผลิต และ บุคคลากร  เพื่อให้ได้ซึ่งสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเหมาะสมสอดคล้อง กับความต้องการของลูกค้าอย่างมีธรรมภิบาล

ฟองน้ำวิทยาศาสตร์ Thaifoamindustry Office

THAIFOAM INDUSTRY

CORE VALUES

มีวิสัยทัศน์ รู้เท่าทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมาย

ภูมิใจในการพัฒนา นวัตกรรมใหม่ๆ และได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาของเรา

ตลอดจนมุ่งพัฒนาองค์กรให้มี ความพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

ฟองน้ำวิทยาศาสตร์ Thaifoamindustry Logo

การที่องค์กรใดองค์กรหนึ่ง  จะสามารถพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า  และก้าวไปในจุดที่เหมาะสม และสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืนนั้น   คนในองค์กรล้วนต้องมีพฤติกรรมที่ยึดถือร่วมกัน  เป็นค่านิยม ที่สร้างรากฐานในการปฏิบัติจากคนสู่คน  จากกลุ่มสู่กลุ่ม จากสังคมสู่สังคม  ค่านิยมเหล่านั้น หากยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ และแสดงออกถึงพฤติกรรมที่ดีร่วมกัน อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน อาจจะกล่าวได้ว่าองค์กรนั้นมี  “ค่านิยมองค์กร”  ที่เป็นรากฐานของการพัฒนาองค์กร สู่ความอยู่รอดอย่างยั่งยืน  ที่ทำให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

TARGET

มีวิสัยทัศน์ รู้เท่าทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง  มีความมุ่งมั่น ในการขับเคลื่อนงานให้ บรรลุเป้าหมาย

FIDELITY

ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความขยันหมั่นเพียร

ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง และชอบธรรมด้วยความ ซื่อตรง จริงใจ เชื่อถือได้

INNOVATION

มีความภูมิใจในการพัฒนา นวัตกรรม ใหม่ๆ และเรียนรู้จากประสบการณ์ ของเราเสมอ

ฟองน้ำวิทยาศาสตร์ Thaifoamindustry background
พนักงาน ฟองน้ำวิทยาศาสตร์ Thaifoamindustry
ตัดฟองน้ำตามแบบ โดยใช้ CNC ฟองน้ำวิทยาศาสตร์ Thaifoamindustry
ฟองน้ำ โรล Foam Roll ฟองน้ำวิทยาศาสตร์ Thaifoamindustry
ฟองน้ำวิทยาศาสตร์ Thaifoamindustry Office

เพราะเราเชื่อว่า

ฟองน้ำวิทยาศาสตร์ Thaifoamindustry

THAIFOAM POLICY

ฟองน้ำวิทยาศาสตร์ Thaifoamindustry Office
ไทยโฟม อินดัสตรี จำกัด

      คุณภาพมาตรฐาน บริการตรงเวลา

พัฒนาก้าวไกล  ลูกค้าพึงพอใจ

ฟองน้ำวิทยาศาสตร์ Thaifoamindustry
ฟองน้ำวิทยาศาสตร์ Thaifoamindustry