Activity ฟองน้ำวิทยาศาสตร์ ไทยโฟมอินดัสตรี

THAIFOAM INDUSTRY

GALLERY 2018

กิจกรรมที่สร้างความร่วมมือร่วมใจและสร้างมิตรสัมพันธ์ให้ระหว่างพนักงานและผู้บริหาร

ทำบุญขึ้นออฟฟิศใหม่_๑๙๐๑๑๙_0040
ทำบุญขึ้นออฟฟิศใหม่_๑๙๐๑๑๙_0022
20180915_๑๙๐๑๑๙_0019
ทำบุญขึ้นออฟฟิศใหม่_๑๙๐๑๑๙_0007
20180915_๑๙๐๑๑๙_0002
20180915_๑๙๐๑๑๙_0011
20180915_๑๙๐๑๑๙_0001
20180812_๑๙๐๑๑๙_0083
20180812_๑๙๐๑๑๙_0080
20180812_๑๙๐๑๑๙_0085
20180812_๑๙๐๑๑๙_0081
ซ้อมดับเพลิง ปี 2561_๑๙๐๑๑๙_0054_0
ซ้อมดับเพลิง ปี 2561_๑๙๐๑๑๙_0015_0
ซ้อมดับเพลิง ปี 2561_๑๙๐๑๑๙_0021_0
ซ้อมดับเพลิง ปี 2561_๑๙๐๑๑๙_0017_0
ซ้อมดับเพลิง ปี 2561_๑๙๐๑๑๙_0016_0

ACTIVITY 2019

THAIFOAM INDUSTRY

เพราะตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม - สิ่งแวดล้อม เราจึงไม่เคยหยุดที่จะสนับสนุน
และตอบแทนสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อมและบุคลากร ให้เติบโตเข้มแข็งอย่างยั่งยืน